آگهی مناقصه آسفالت معابر شهرداری کارزین

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار
  4. chevron_right
  5. آگهی مناقصه آسفالت معابر شهرداری کارزین
آگهی عملیات بیس ریزی ، قیر پاشــی و آسفالت کمربندی مســکن مهر شهرداری کارزین

شهرداری کارزین در نظر دارد به اســتناد مصوبه شماره ۱۴۰۱-۱۵۶مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۵شورای محترم اسلامی شهر کارزین و آیین نامه معاملات
شــهرداری ها عملیات بیس ریزی ، قیر پاشــی و آسفالت کمربندی مســکن مهر را با برآورد اولیه ۹/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد الشــرایط واگذار نماید. لذا از کلیه پیمانکاران تشــخیص صلاحیت شده و دارای رتبه از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاســت جمهوری دعوت به عمل می آید. حداکثر ظرف مدت ۱۰روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم با توجه به موارد ذیل جهت دریافت اسناد
مناقصه به شهرداری کارزین مراجعه نماید .
-۱مبلغ تضمین شــرکت در مناقصه ۴۸۰/۰۰۰/۰۰۰ریال به صورت ضمانت نامه یا فیش واریز نقدی به حســاب ۳۱۰۰۰۰۲۹۷۷۰۰۵به نام ســپرده
شهرداری کارزین نزد بانک ملی می باشد.
-۲قبول پیشنهادات به مدت ۱۰روز کاری پس از انتشار آگهی در روزنامه می باشد.
-۳سپرده نفرات اول ، دوم، سوم، در صورتی که حاضر به انعقاد قرار داد نشود به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
-۴به پیشنهادات ،مبهم ، مخدوش، فاقد سپرده و خارج از موعود مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.
-۵هزینه درج دو نوبت آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
-۶شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.
ضمنا متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به شماره تلفن ۰۷۱۵۴۵۵۳۰۰۶تماس حاصل نمایید.
آخرین مهلت تحویل پیشنهاد دهندگان :۱۴۰۱/۰۹/۱۹
تاریخ کمیسیون:۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۱۴۰۱/۰۹/۰۲:نوبت اول
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ نوبت دوم
شناسه آگهی:۱۴۱۵۰۷۰
/۳۶۰۴م.الف- شهرداری کارزین

فهرست