آگهی مناقضه سنگ کاری دیوار حفاظتی سطح شهر کارزین

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار
  4. chevron_right
  5. آگهی مناقضه سنگ کاری دیوار حفاظتی سطح شهر کارزین

آگهی مناقضه سنگ کاری دیوار حفاظتی سطح شهر کارزین

آگهی مناقصه عمومی اجرای سنگ کاری دیوار حفاظتی واقع در محدوده قانونی شهر کارزینشهرداری کارزین در نظر دارد اجرای عملیات ممیزی املاک و مستحدثات واقع در محدوده قانونی شهر نقده بر مبنای شرح خدمات و مشخصات فنی پیوست آگهی مناقصه به شرکتهای پیمانکاری واجدشرایط واگذار نماید لذا از پیمانکاران دارای صلاحیت پیمانکاری تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ به سامانه ستاد مراجعه و ضمن دریافت اسناد مناقصه نسبت به تکمیل و ارایه اسناد اقدام نمایید.

فهرست