جدول زمان بندی جمع آوری زباله

شهروندان گرامی ساعات جمع آوری زباله تر، فقط در ساعت ۲۳ تاریخ های مقرر انجام می گیرد. لذا از قراردادن زباله خود در ساعات غیر خودداری فرمایید.

ردیف نام محله روزهای جمع آوری
۱)  محله …….. روزهای فرد
۲)  محله ……… روزهای زوج 
۳)  محله …….. روزهای فرد 
۴) محله …….. روزهای زوج
۵) محله…….. روزهای فرد