دبیرخانه شورای اسلامی

 1. خانه
 2. chevron_right
 3. دبیرخانه شورای اسلامی
null

علیرضا رضائی

متصدی امور دبیرخانه شورای اسلامی

 • مطالعه  و بررسی رویکردها و روشهای نوین مدیریت به منظور به کارگیری و استقرار نظامها و سبک های مدیریت برای انجام کارآمد وظایف و بهبود روش ها
 • ارائه پیشنهادات برای افزایش بهره وری و همکاری در تهیه و پیاده سازی پیشنهادات پذیرفته شده
 • ارائه گزارشهای تحلیلی در موارد ارجاعی
 • ارسال مصوبات یا تصمیمات نهایی کمیسیونهای شورا به شورا برای در دستور کار شورا قرار گرفتن
 • انجام بازدیدهای لازم حسب تشخیص ریاست کمیسیونها و تهیه گزارش و ارائه آن به کمیسیون
 • بررسی مقدماتی موارد ارجاعی به کمیسیون
 • پیگیری برای اخذ نظریات یا مصوبات کمیسیونهای شورا در مورد لوایح یا طرحهای ارجاعی به آنها
 • پیگیری و ارسال مصوبات و تصمیمات کمیسیونهای شورا در فرصت تعیین شده به شورا
 • تعیین زمان تشکیل جلسات کمیسیونهای شورا با سایرجلسات مقدماتی و مشورتی با هماهنگی رئیس کمیسیون
 • تنظیم پیش نویس کلیه مکاتبات و ارسال آنها با امضای ریاست کمیسیون یا ریاست شورا
 • تنظیم صورتجلسات،تصمیمات و مصوبات کمیسیونهای شورا
 • تهیه و تنظیم دستور جلسات کمیسیونهای شورا
 • حفظ و نگهداری از مصوبات، مذاکرات و تصمیمات کمیسیونهای شورا و ثبت آنها و مدارک مرتبط با رئیس کمیسیون به ترتیب اولویت لوایح و طرحهای واصله
 • دریافت لوایح، طرحها و نامههای ارجاعی به کمیسیونهای شورا و طرح آنها در جلسات کمیسیونها
 • دعوت از نمایندگان شهرداری، کارشناسان و مشاوران جهت حضور در جلسات کمیسیونهای شورا
 • شرکت در جلسات شورا و ارائه سوابق و مدارک، اطلاعات مربوط به اموری که در دستورکار جلسه شورا قرار دارد
 • صورتجلسات تنظیمی ارائه نظرات کارشناسی به ریاست و اعضای کمیسیونهای شورا در زمینههای ارجاعی
 • استخراج ، مستند سازی ، بروز رسانی و اشتراک گذاری اطلاعات منطبق با مدیریت دانش و ارائه مستندات به کمیته مستند سازی
فهرست