راه های ارتباطی
شماره های تماس با شهرداری:
ارسال فکس:
ایمیل شهرداری:
آدرس شهرداری:
استان فارس،شهرستان قیروکارزین،شهر کارزین،میدان امام حسین(ع)،شهرداری کارزین