شهروند گرامی ایجاد دوره های کارورزی با هدف ارتقا سطح دانش و توانمند سازی دانشجویان، تعامل و مشارکت دانشجویان در اداره امور شهر ایجاد گردیده است و ثبت درخواست کارورزی منوط به قبول موارد مندرج در توافق نامه توسط ایشان می باشد. لذا خواههش مندم قبل از اقدام به ثبت درخواست توافق نامه را مطالعه نمایید.

درخواست دوره کارورزی

  • اطلاعات شخصی

    اطلاعات شخصی خود را وارد کنید
  • اطلاعات دوره مورد تقاضا

  • مفاد توافق نامه
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

لیست دوره های کارورزی ایجاد شده

فهرست