کارفرمایان گرامی ایجاد دوره های کارورزی با هدف ارتقا سطح دانش و توانمند سازی دانشجویان، تعامل و مشارکت دانشجویان در اداره امور شهر، کمک به توسعه کسب و کارها، کاهش هزینه های کارفرمایان، مشارکت کارفرمایان در تعاملات شهری ایجاد گردیده است و ثبت درخواست پذیرش کارورز منوط به قبول موارد مندرج در توافق نامه توسط ایشان می باشد. لذا خواههش مندم قبل از اقدام به ثبت درخواست توافق نامه را مطالعه نمایید.

ثبت نام پذیرش کارورز توسط کارفرما

  • اطلاعات کارفرما

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

فهرست