گزارش ثبت وقایع و تخلفات ترافیکی

  • اطلاعات حادثه

  • انواع فایل های مجاز : gif, pdf, jpg, png, doc, docx, xlsx, jpeg, mp4, mp3, mov, mpeg.