متصدی امور دفتری و بایگانی

 1. خانه
 2. chevron_right
 3. متصدی امور دفتری و بایگانی
null

علیرضا رضائی

متصدی امور دفتری و بایگانی

شرح وظایف متصدی امور دفتری و بایگانی:

 • معرفی واحد:دبیرخانه واحد سازمانی مشخصی است که اداره امور دفتری سازمان را بر اساس روش های تدوین شده و معین عهده دار گردیده و گردش مکاتبات و مراسلات اداری را انجام می دهد .شرح وظایف:
  • ثبت نامه های وارده و صادره و اسکن آنها.
  • توزیع نامه های ثبت شده به واحدها
  • تایپ نامه های اداری حوزه شهردار –دفتر –معاونین و … .
  • کدگذاری پرونده های ساختمانی جدید.
  • کدگذاری نامه های اداری و بایگانی در پرونده های مربوطه.
  • نگهداری پرونده های پرسنلی.دریافت و ارسال نامه از سیستم شبکه دولت.
  • حفظ و نگهداری نامه ها، اوراق، اسناد ، مدارک و پرونده های عادی مطابق مقررات و اصول بایگانی و تهیه فهرست مربوط بر اساس روش تعیین
  • مراقبت از افشای محتوای نامه ه ا، اسناد و مدارک اداری، خودداری از تحویل پرونده ها، اسناد، مدارک و مکاتبات اداری به غیر یا واحدها بدون کسب اجازه از مقام مسؤول
  • پیوست کردن پرونده ها یا سوابق مربوط به نامه ها طبق دستور
  • تحویل پرونده های مختومه به بایگانی راکد با اجازه مقام مافوق
  • صورت برداری، طبقه بندی، کد گذاری و بایگانی پرونده ها طبق دستورالعمل های مربوط و نیاز واحدهای ذیربط.
  • بازبینی ضمائم نامه های وارده و صادره
  • ثبت خلاصه مشخصات و جریان نامه های وارده و صادره و موضوع و شماره آنها در رایانه یا دفاتر مربوطه
  • پاسخگویی به مراجعین و راهنمایی آنها و در صورت لزوم فراهم آوردن امکانات انجام درخواست های متقاضیان
  • تفکیک و توزیع نامه ها برای ارجاع به واحد اقدام کننده و پیگیری آنها
  • رسیدگی و نظارت بر ثبت و توزیع کلیه نامه های وارده و ارسال مرسلات.
  • نظارت بر حفظ و نگهداری نامه ها، اوراق اسناد و مدارک و پرونده ها مطابق مقررات و اصول بایگانی.
  • ثبت و توزیع و تفکیک برنامه های وارده به شهرداری و ارجاع به دوایر زیربط .
  • حفظ و نگهداری کلیه اسناد و اوراق و سوابق اداری مربوط .
  • مذاکره و مشورت با مقامات مافوق در موضوعات مربوط به خط مشی دبیرخانه .
  • بررسی کلیه اخطاریه های واصله به شهرداری و صدور دستور ابلاغ آنها به بخش مربوط .
  • نظارت مستمر در حسن اجرای امور دفتری و چگونگی ورود و خروج مکاتبات .
  • ارجاع سوابق و پرونده های واصله طبق دستور مافوق به واحدهای مربوط و بایگانی .
  • تایپ انواع مکاتبات و نامه ها از روی نسخه های اصلی و پیش نویس خطی آنها و مطابقت پیش نویسها با نامه های تایپ شده .
  • جمع آوری اطلاعات و آمار کارکنان شهرداری از لحاظ وضعیت پرسنلی کارکنان .
  • حفظ و نگهداری پرونده ها و سوابق استخدامی کارکنان شهرداری اعم از کارگر و کارمند و آماده نمودن و لاک و مهر کردن پرونده ها و سوابق آنها به مراجع ذیربط طبق دستور و پیگیری جهت عودت آن .
  • ارجاع و ابلاغ آراء مربوط به هیئتهای بدوی و تجدید نظر و رسیدگی به تخلفات شورای حل اختلاف و شورای کارگاه با توجه به مقررات مربوطه .
  •  همکاری با اداره ارزشیابی و بازرسی و رسیدگی به شکایات جهت کنترل و حضور کارکنان 
فهرست