کارشناس جمعدار و امین اموال

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. کارشناس جمعدار و امین اموال
null

علیرضا رضائی

جمعدار امین اموال

شرح وظایف جمعدار و امین اموال
*اجرای دقیق آیین نامه ها ، دستورالعمل ها ، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه
*اقدام به تحویل گرفتن اموال خریداری شده و تحویل آنها به افراد درخواست کننده پس از صدور قبض انبار
*نگهداری حساب کلیه اموال منقول شهرداری و ثبت مشخصات کامل آنها در دفاتر اموال و یا نرم افزارهای مربوطه بر اساس آیین نامه های مصوب
*اقدام لازم در نگهداری و حفظ اموال شهرداری با همکاری واحدهای ذیربط
*جاری نگهداشتن صورت اموال موجود در تمام اطاقها و واحدهای مربوط
*صدور برگه خروج اموال از ساختمان بر حسب ضرورت با دستور مقام ما فوق
*اقدام در طبقه بندی اموال در انبار بر اساس ضوابط موجود
*صورت برداری از اموال فرسوده و غیر قابل استفاده به منظور فروش با رعایت قوانین و مقررات مربوطه ضمن هماهنگی با انبار و اموال مرکزی و تحویل یک نسخه از صورت جلسه تحویلی به حسابداری جهت کسر از حساب های انتظامی اموال
*انجام الصاق برچسب بر روی اموال شهرداری و ثبت در دفاتر اموال با ذکر شماره و صدور قبض انبار
*اقدام در خصوص انبار گردانی در پایان سال به منظور مشخص نمودن وضعیت اموال موجود در انبار اعم از کسری ، اضافی و نهایتاً پیگیری برای حل آنها
*تهیه و تنظیم سیستم کد گذاری جهت دسترسی سریعتر به کالاها و امضاء و مهر بارنامه یا صدور و رسید انبار
*مغایرت گیری با سیستم اموال در راستای یکسان نمودن ثبت و کسر اقلام اموالی و نهایتاً یکسان بودن تعداد اموال در منطقه با سیستم اموال و انبار
*کنترل ایمنی در انبار جهت حفاظت از کالاها و محصولات موجود در انبار
*ثبت و صدور حواله ها و رسیدهای انبار کالا و محصولات
*اسکن نمودن کلیه اسناد مالی
*انجام سایر امور محوله از سوی مافوق در چهارچوب وظایف

فهرست