کارشناس منابع انسانی

 1. خانه
 2. chevron_right
 3. کارشناس منابع انسانی
null

ابوالقاسم بهمنی

مسئول امور منابع انسانی

شرح وظایف امور منابع انسانی:

 • تهیه و اجرای برنامه های بهسازی نیروی انسانی شهرداری.
 • مطالعه، طراحی، نظارت و پیگیری تصویب تشکیلات مورد نیاز شهرداری در چارچوب ضوابط.
 • نظارت بر اجرای دقیق آئین نامه ها و مقررات استخدامی، قانون کار و تأمین اجتماعی.
 • برنامه ریزی و نظارت در زمینه طرح های رفاهی، ورزشی، بیمه و درمانی برای کارکنان شهرداری.
 • نظارت بر امور ارزشیابی کارکنان و رسیدگی به شکایات و اعتراضات آنها.
 • تهیه و تنظیم و نظارت بر طرح های ارزشیابی سالانه بر اساس دستورالعمل ها و آئین نامه ها.
 • نظارت بر ارسال پرونده ها و سوابق مربوط پس از صدور به امور بایگانی.
 • ارائه پیشنهادات برای افزایش بهره وری و همکاری در تهیه و پیاده سازی پیشنهادات پذیرفته شده
 • تعیین حقوق و دستمزد پرسنل و صدور احکام پرسنل منطقه در حدود قوانین
 • اجرای آئین نامه ها و مقررات استخدامی، قانون کار و تامین اجتماعی و نظایر آن مربوط به کارکنان شهرداری
 • اجرای مقررات مربوط به هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری و تجدید نظر و آراء دیوان عدالت اداری و کمیته انضباطی
 • تحلیل آمار و عملکرد کارکنان شهرداری
فهرست