آگهی مزایده محدود کیوسک پارک تل قندی شهر کارزین

 1. خانه
 2. chevron_right
 3. اخبار
 4. chevron_right
 5.  آگهی مزایده محدود کیوسک پارک تل قندی شهر کارزین

                                                                     آگهی مزایده محدود

 

شهرداری کارزین در اجرای ماده ۶ و۷ آئین نامه مالی شهرداری ها در نظر دارد نسبت به اجاره مکان کیوسک پارک تل قندی به شرح جدول ذیل اقدام نماید لذا از کلیه واجدین الشرایط تقاضا می شود نسبت به ارائه اسناد مزایده به شهرداری مراجعه و ظرف مدت ده روز پیشنهاد خود را تحویل دبیرخانه شهرداری و رسید دریافت نمایند.

 

ردیف شرح

 

مصوبه شورا قیمت پایه به ریال مبلغ سپرده شرکت در مزایده آدرس

 

۱ مکان کیوسک پارک تل قندی ۱۹۷-۱۴۰۱

۲۹/۹/۱۴۰۱

۱۲.۰۰۰.۰۰۰ ۶۰۰.۰۰۰ ریال بلوار قاموس پارک تل قندی
 

 

 • متقاضیان جهت شرکت در مزایده می بایست مبلغ مزایده را به حساب جاری ۳۱۰۰۰۰۲۹۷۷۰۰۵ بنام سپرده شهرداری کارزین واریز نماید.
 • شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.
 • چنانچه نفرات اول تا سوم برنده از انعقاد قرارداد انصراف دهند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
 • مهلت ارائه پیشنهادات به دبیرخانه شهرداری هفت روز پس از انتشار آگهی می باشد
 • به پیشنهادات مشروط و مبهم و مخدوش و یا پیشنهاداتی که بعداز موعد مقرر واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • سایر اصلاحات جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده سند درج می باشد.

 

فهرست