مناسبت ها و رویدادهای مهم
کارزین، شهر فرصت های پایدار سرمایه گذاری
کارزین شهری کشاورزی محور با راهبرد سرمایه گذاری اقتصاد کشاورزی و توسعه صنایع تبدیلی
در مکتب اندیشه ورزی، کارزین شهری فرهنگی، کشاورزی محور و ارتباطی است شهر کارزین، دیار حماسه، معرفت و گنجینه فرهنگ و برخوردار از ویژگی های اصیل هویتی و نظام اندیشه فکری است.
چندرسانه ای شهر …..