مناسبت ها و رویدادهای مهم
چندرسانه ای شهر …..
شاخص های مهم شهر
کارزین زادگاه صاحب قاموس
۰
جمعیت کل
درجه شهرداری ۴
۰
تعداد خانوار
سال تاسیس ۱۳۷۹
۰
تعداد ایثارگران شهید

پیشرفت پروژه ها

پروژه اول۵۰%
۵۰%
پروژه اول۵۰%
۵۰%
پروژه اول۵۰%
۵۰%
پروژه اول۵۰%
۵۰%
فهرست